logo_web.png
Revitalizace Zámecká doliny pod hradem Kokořín (2021)
Zámecká dolina pod hradem Kokořín nyní představuje brownfield po bývalém prvorepublikovém koupališti. Revitalizace areálu o ploše 27 000 m2 neuvažuje s obnovením provozu koupaliště. V souladu s územním plánem obce Kokořín je zde navrhován areál pro hromadnou rekreaci. Řešené území se nachází ve II. zóně CHKO Kokořínsko, v ochranném pásmu maloplošného zvláště chráněného území, v zátopovém území. V současné době funguje v rámci celého areálu pouze veřejné parkoviště, rychlé občerstvení a WC, ostatní objekty jsou v havarijním stavu.
Nová koncepce areálu vychází z rozdělení celku na tři sekce, které fungují dohromady jako celek, ale mohou být provozně i funkčně odděleny, nezávisle na provozu ostatních částí.
První sekci představují parkoviště, jejichž kapacita je navýšena, na ploše jednoho parkoviště je uvažováno zimní kluziště a prezentace CHKO s procházkovou cestou kolem stávajícího biotopu.
Druhou sekci představuje objekt hotelu a rychlého občerstvení s tenisovým kurtem a jeho zázemím, vodní plochou s atrakcemi pro návštěvníky (mola, sítě, brouzdaliště apod.), připomenutím cesty K. H. Máchy na Bezděz a vodními saunami a houseboaty. Pro zimní využití je navrhován běžkařský okruh a malý sjezdový svah pro děti.
Třetí sekci představuje klidná zóna pro ubytování – tvořená apartmány, chatami a kůlovými domky s vyhlídkou na vodní plochy v údolí.
Stávající turistické trasy jsou mírně upravené tak, aby vedly zajímavými částmi přírody a současně nerušily klidnou ubytovací zónu. Doplněny jsou nové okruhy kolem biotopu a k nové „Špačkově vyhlídce“ pod skalami na místě původního vodojemu.
Situace_1.jpg
Situace_2.jpg
Situace_11132021_VSE.jpg
Situace_11132021.jpg
Urbanistické řešení lokality Ploskovický dvůr (2021)
Záměrem investora bylo ověřit nové možnosti využití lokality Ploskovického dvora, chátrající původní zemědělské usedlosti – bývalého barokního ovčína. Celková výměra pozemků, které jsou v majetku investora, je 18 413 m2, přičemž jako zastavené území určení k využití pro funkci smíšenou obytnou je určeno 8 967 m2. Řešená lokalita je ve IV. zóně CHKO České středohoří, relikty stávajících budov nejsou památkově chráněné. Urbanistické řešení bylo zpracováno ve čtyřech variantách, které prověřovali možnosti různých způsobů nového využití tohoto areálu.
Ploskovicky_dvur_1.jpg
Ploskovicky_dvur_2.jpg
Ploskovicky_dvur_3.jpg
Ploskovicky_dvur_4.jpg
Varianta A – čistě rodinné bydlení.
Pozemky v zastavěném území jsou nově rozparcelovány pro sedm rodinných domů, velikost parcel od 830 do 1600 m2. Nová zástavba nerespektuje zcela půdorys historických objektů, kompozice domů na západní straně vychází z původní zástavby dvora do půdorysného tvaru „C“. Východně jsou doplněné dvě řady podélně orientovaných domů. Areál je osově komponovaný. Nová zástavba je regulovaná, aby vytvářela jednotný komplex, u domů v severní a jižní části, které jsou otočeny kolmo ke svahu je možná výšková úroveň až 2NP + podkroví, ostatní objekty jsou přízemní s podkrovím. Střechy jsou sedlové, u objektů o výšce 2NP možná polovalba. Krytina červenohnědá pálená. Ve veřejném prostoru „návsi“ (dvora) jsou zachovány sloupy původní historické brány. Ve východní části lze uvažovat přírodní čistírnu odpadních vod pro celý areál.
Ploskovicky_dvur_5.jpg
Ploskovicky_dvur_6.jpg
Varianta B – kombinace rodinného bydlení a občanské vybavenosti.
Pozemky v zastavěném území jsou nově rozparcelovány pro pět rodinných domů, velikost parcel od 670 do 1500 m2 a pozemek pro občanskou vybavenost (rekreační bydlení – pension, zázemí pro cyklisty, občerstvení). Nová zástavba respektuje částečně půdorys historických objektů, kompozice domů na západní straně vychází z původní zástavby dvora do půdorysného tvaru „C“. Další zástavba dvůr uzavírá do téměř čtyřstranné dispozice. Nová zástavba je regulovaná, aby vytvářela jednotný komplex, rodinné domy jsou uvažované přízemní s podkrovím, objekt občanské vybavenosti je uvažovaný 2NP + podkroví. Střechy jsou sedlové, krytina červenohnědá pálená. U objektu občanské vybavenosti je využíváno stávajících zdí ovčína. Ve veřejném prostoru „na dvoře“ jsou zachovány sloupy původní historické brány a stará lípa. Ve východní části pozemku lze uvažovat přírodní čistírnu odpadních vod pro celý areál.
Ploskovicky_dvur_7.jpg
Ploskovicky_dvur_8.jpg
Varianta C – kombinace občanské vybavenosti, rekreačního a rodinné bydlení
Pozemky v zastavěném území jsou nově rozparcelovány až pro dva rodinné domy, jeden z nich je uvažovaný pro správce areálu, velikost parcel 1 200 a 1 060 m2, pozemky pro individuální rekreaci v soukromém vlastnictví a pozemek pro občanskou vybavenost (rekreační bydlení – pension, zázemí pro cyklisty, občerstvení, pronajímatelné apartmány pro krátkodobou individuální rekreaci). Nová zástavba respektuje půdorys historických objektů, kompozice domů na západní straně vychází z původní zástavby dvora do půdorysného tvaru „C“. Ve východní části jsou přízemní objekty apartmánů, které uzavírají téměř osovou kompozici budov směrem po svahu dolů. Nová zástavba je regulovaná, aby vytvářela jednotný komplex, rodinné domy jsou uvažované přízemní s podkrovím, objekt občanské vybavenosti je uvažovaný 2NP + podkroví, objekty pro individuální rekreaci jsou přízemní. Střechy jsou sedlové, krytina červenohnědá pálená a ploché zelené. U objektu občanské vybavenosti a navazujících objektů pro individuální rekreaci je využíváno stávajících zdí ovčína. Ve veřejném prostoru „na dvoře“ jsou zachovány sloupy původní historické brány a stará lípa.
Ploskovicky_dvur_9.jpg
Ploskovicky_dvur_10.jpg
Varianta D – rekreační bydlení
Tato varianta v maximální možné míře respektuje původní historickou zástavbu a hmotovou kompozici objektů zemědělské usedlosti Ploskovického dvora. Urbanistické řešení je postavené na obnovení historického urbanistického řešení areálu, které je spolehlivě doloženo leteckými snímky z roku 1938. Ubytovací kapacita areálu 17 apartmánů (40 lůžek + 40 možných přistýlek).
Ploskovicky_dvur_11.jpg
Ploskovicky_dvur_12.jpg
STUDIE PARTERU ZAORÁLKOVA - SMETANOVA (2016)
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
Zaorálkova - Smetanova, 3 - 8/2016
ÚZEMNÍ PLÁN RADNICE (2010 - 2016)
ÚP Radnice - základní členění území|2012
ÚP Radnice - základní členění území|2012
ÚP Radnice - hlavní výkres|2012
ÚP Radnice - hlavní výkres|2012
ÚP Radnice - koordinační výkres|2012
ÚP Radnice - koordinační výkres|2012
ÚP Radnice - veřejně prospěšné stavby|2012
ÚP Radnice - veřejně prospěšné stavby|2012
REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ (2006 - 2008)
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Soukenická|2006
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Soukenická|2006
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Vinařického|2006
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Vinařického|2006
Revitalizace historického jádra města Slaný, most U Brodu|2006
Revitalizace historického jádra města Slaný, most U Brodu|2006
Revitalizace historického jádra města Slaný, Komenského náměstí|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, Komenského náměstí|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Husova|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Husova|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, Masarykovo náměstí|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, Masarykovo náměstí|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, Masarykovo náměstí|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, Masarykovo náměstí|2007
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Třebízského|2008
Revitalizace historického jádra města Slaný, ulice Třebízského|2008
PROJEKTY 2005-2010:

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA RADNICE|Městský úřad Radnice|2010-?
spolupráce: prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., Ing. arch. Petra Novotná

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA CHMELNICI, Slaný|územní studie|Městský úřad Slaný|6/2009

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY OPOLANY|územní studie zástavby|Obec Opolany|3-4/2008
(vypracování dok., návrh vzorového domu)
spolupráce Ing.arch. Petra Novotná

ÚPRAVA SPORTOVIŠTĚ VE STARÉM KOLÍNĚ|územní studie|Obec Starý Kolín|6-7/2007

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY KŘINEC - ŠTĚPNICE 2|územní studie zástavby|Městys Křinec|5-6/2007
(koncepce zástavby vč. regulativů, vypracování dok.)
spolupráce Ing.arch. Petra Novotná

URBANISTICKÁ STUDIE ZÁSTAVBY KRÁLOVICE|územní studie zástavby|Metrostav|6/2006 – 2/2007
(koncepce variant řešení)
spolupráce Ing. arch. Václav Hodan

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ
Průzkumy a rozbory 6-9/2006, Architektonicko - urbanistické studie 10/2006-11/2007
(průzkumové mapy rozložení občanské vybavenosti, vizualizace navrhovaných úprav, koncepční varianta, řešení náměstí, rozpracování architektonických detailů)
Dokumentace pro stavební povolení 2-6/2008, realizační dokumentace 2010, 2011|Město Slaný
profesní tým vedený Prof. Ing. arch. Jaroslavem Sýkorou, DrSc.
Ocenění:
* TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE V SOUTĚŽI STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012
* NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY BUBOVICE LOKALITA POD ČEŘINKOU|územní studie zástavby |GIP International|6/2006
(koncepční návrh jedné varianty řešení)
spolupráce Ing.arch. Petra Novotná, Ing. Kateřina Hronovská
logo.png
založeno 2010
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one